KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ŞİRKET AYDINLATMA METNİ
Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz işletmeler arasında yer almaktadır. E-ticaret, yazılım ve diğer faaliyetlerimiz kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli ziyaretçi, mal/hizmet sağlayıcı, hizmet alıcı, müşteri ve diğer ilgilileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz ve varsa özel nitelikli kişisel verileriniz Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla kaydedilir, saklanır, sınıflandırılır, işlenir, tarafınızın rızası ve kanun hükümlerine uygun biçimde üçüncü şahıslara açıklanabilir ve paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İlgililere ait kişisel veriler, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.
Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi; öğrenci, öğrenci ailesi, veli, internet sitesi üyesi, online ders öğrencisi, internet sitesi ziyaretçisi sıfatları gibi sıfatlara sahip üçüncü taraflardan kişisel verileri sağlamaktadır. Bu işlemler dolayısıyla eğitim bilgileriniz, fotoğrafınız, sınav sonuç bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, ailevi bilgileriniz, veli iletişim bilgileriniz, özgeçmiş bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, mali bilgileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz, yüz yüze ders yapılması halinde üçüncü şahıslar açısından risk teşkil etme ihtimali bulunan sağlık bilgileriniz, burs bilgileriniz, kurs merkezlerine ve online derslere giriş çıkış bilgileriniz gibi kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmakta ve amacına uygun olarak işlenmektedir.
Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi; Şirketin tanıtımını yapmak, başarılarını anlatmak, gerekli duyuruları yapmak amacıyla; kitapçık, broşür, dergi, e mail benzeri ürünleri kullanabilmektedir. Hizmet kalitesinin artırılması, maliyetin düşürülmesi için istatistiki bilgileri toplayıp raporlama yapmakta, ölçme değerlendirme yapmakta ve gerek çalışanları gerekse de üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Şirket içi işleyişin sorunsuz ilerlemesi, çalışanlara yönelik yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, öğrencilerin takiplerinin yapılması gerekli duyulduğunda velilerin bilgilendirilmesi için güvenlik önlemleri alabilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

İlgililere ait kişisel veriler, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı öncelikli olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla; kamu kurumu niteliğindeki özel kuruluşlarla ve tarafınız ile akdedilen sözleşme gerektirdiği ölçüde bankalar ve özel kuruluşlarla ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile aldığınız hizmetlerin ifası için gerekli ve ilgili diğer özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kişisel verilerin Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, tarafından kayıt edildiği haller esas olarak bu muafiyetler kapsamında yer almakta ve istisnai olarak muafiyet dışı kalan hallerde ise ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın veri kaydı yapılmamaktadır. İlgililere ait kişisel veriler şirketimize ait kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak muhafaza edilmekte ve saklama süresinin sona ermesi halinde ilk imha döneminde silinmektedir. 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine 6698 sayılı Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde aktarılabilmektedir.
 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;
.  Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
.  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerinizi şirketimiz merkezinden veya internet adresi üzerinden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz. Ayrıca şirketimiz kayıtlarında tarafınıza ait ve doğrulanmış e-posta adres bilginiz bulunmakta ise, bu e-posta üzerinden yapacağınız başvurularınız da değerlendirmeye alınabilecektir. Bu kapsamdaki başvuru ve taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde tarafımızca geri dönüş yapılmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adres: Dabakhane Mahallesi Turgut Temelli Caddesi A. Dağdelen İş Merkezi No:8/1 Battalgazi Malatya
(0422) 323 42 00