WhatsAPP İletişim
Telegram Grup
ONLINE DERSLER

Kişisel Verilerinin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ŞİRKET AYDINLATMA METNİ

 

Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi 6698 sayılı Kişisel

Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “veri sorumlusu” sıfatını haiz işletmeler arasında yer

almaktadır. E-ticaret, yazılım ve diğer faaliyetlerimiz kapsamında veri sorumlusu olarak siz değerli

ziyaretçi, mal/hizmet sağlayıcı, hizmet alıcı, müşteri ve diğer ilgilileri Kişisel Verilerin Korunması

Kanunu ve ilgili yönetmelikler uyarınca bilgilendirmek isteriz.

Veri Sorumlusu:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verileriniz ve varsa özel nitelikli kişisel

verileriniz Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından

“veri sorumlusu” sıfatıyla kaydedilir, saklanır, sınıflandırılır, işlenir, tarafınızın rızası ve kanun

hükümlerine uygun biçimde üçüncü şahıslara açıklanabilir ve paylaşılabilir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

İlgililere ait kişisel veriler, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited

Şirketi tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş

birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık

İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin

gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş

süreçlerinin yürütülmesi, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited

Şirketi’nin, ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık

İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik

ve ticari iş güvenliğinin temini ile Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret

Limited Şirketi’nin sunduğu hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan

aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde

belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi; öğrenci, öğrenci ailesi,

veli, internet sitesi üyesi, online ders öğrencisi, internet sitesi ziyaretçisi sıfatları gibi sıfatlara sahip

üçüncü taraflardan kişisel verileri sağlamaktadır. Bu işlemler dolayısıyla eğitim bilgileriniz,

fotoğrafınız, sınav sonuç bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, ailevi bilgileriniz, veli iletişim bilgileriniz,

özgeçmiş bilgileriniz, ikametgah bilgileriniz, mali bilgileriniz, Sosyal Güvenlik Kurumu bilgileriniz, yüz

yüze ders yapılması halinde üçüncü şahıslar açısından risk teşkil etme ihtimali bulunan sağlık

bilgileriniz, burs bilgileriniz, kurs merkezlerine ve online derslere giriş çıkış bilgileriniz gibi kişisel ve

özel nitelikli kişisel verileriniz toplanmakta ve amacına uygun olarak işlenmektedir.

Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi; Şirketin tanıtımını

yapmak, başarılarını anlatmak, gerekli duyuruları yapmak amacıyla; kitapçık, broşür, dergi, e mail

benzeri ürünleri kullanabilmektedir. Hizmet kalitesinin artırılması, maliyetin düşürülmesi için

istatistiki bilgileri toplayıp raporlama yapmakta, ölçme değerlendirme yapmakta ve gerek çalışanları

gerekse de üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir. Şirket içi işleyişin sorunsuz ilerlemesi, çalışanlara

yönelik yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, öğrencilerin takiplerinin yapılması gerekli

duyulduğunda velilerin bilgilendirilmesi için güvenlik önlemleri alabilmektedir.

 

Kişisel Verilerin Aktarımı

İlgililere ait kişisel veriler, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited

Şirketi, tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş

birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık

İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin

gerçekleştirilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu, Vergi Dairesi, Maliye, Milli Eğitim Bakanlığı öncelikli

olmak üzere ilgili bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla; kamu kurumu niteliğindeki özel

kuruluşlarla ve tarafınız ile akdedilen sözleşme gerektirdiği ölçüde bankalar ve özel kuruluşlarla ilgili iş

birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Özel Son

Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin iş ilişkisi içerisinde olan ilgili

kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini ile Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat

Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilere önerilmesi ve

tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 sayılı

Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket

yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile aldığınız hizmetlerin ifası için

gerekli ve ilgili diğer özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir.

 

Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası

6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık

rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda

bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya

beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla

doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin

gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya

korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar

vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır. Kişisel verilerin Özel Son

Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi, tarafından kayıt edildiği haller

esas olarak bu muafiyetler kapsamında yer almakta ve istisnai olarak muafiyet dışı kalan hallerde ise

ilgili kişinin açık rızası alınmaksızın veri kaydı yapılmamaktadır. İlgililere ait kişisel veriler şirketimize

ait kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak muhafaza edilmekte ve saklama süresinin

sona ermesi halinde ilk imha döneminde silinmektedir. 

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda tamamen otomatik yollarla ve/veya fiziki ortamda

veri kayıt sisteminin bir parçası olarak yarı otomatik yollarla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen

hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde

 

belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve yine 6698 sayılı Kanun’nun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde

aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:

6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

.  Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

.  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu

kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

.  Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini

gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi

aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi

sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin taleplerinizi şirketimiz merkezinden veya internet adresi

üzerinden temin edebileceğiniz Veri Sorumlusuna Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza

iletebilirsiniz. Ayrıca şirketimiz kayıtlarında tarafınıza ait ve doğrulanmış e-posta adres bilginiz

bulunmakta ise, bu e-posta üzerinden yapacağınız başvurularınız da değerlendirmeye alınabilecektir.

Bu kapsamdaki başvuru ve taleplerinize mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde

tarafımızca geri dönüş yapılmaktadır.

 

İletişim Bilgileri:

Özel Son Nokta Eğitim Yayıncılık İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Dabakhane Mahallesi Turgut Temelli Caddesi A. Dağdelen İş Merkezi No:8/1 Battalgazi

Malatya

(0422) 323 42 00

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim