WhatsAPP İletişim
Telegram Grup
ONLINE DERSLER

Kamu Personeli Seçme Sınavı

KPSS Sınavı

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18.3.2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
a) A Grubu Kadrolar; Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına ait müfettiş, denetmen,uzman,kontrolör yardımcılıkları kadrolarıdır. Bu kadrolara genellikle İİBF, Siyasal Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. Bazen diğer bakanlıklar ve kuruluşlar az sayıda da olsa mühendislik, fen –edebiyat vb. fakülteler mezunları arasından alım yapabilir. Sınava başvuru yapabilmek için en lisans mezunu ya da mezun olabilecek durumda olma şartı aranır.

A grubu kadro sınavları her yıl  yapılır. b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.  Diğer bir ifadeyle A-Grubu kadrolar dışında kalan kadrolardır. Mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner, hemşire vb. tüm kadrolara merkezi yerleştirme ile ÖSYM tarafından yerleştirme yapılır. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu adayları kapsar. B-Grubu sınavları iki yılda bir çift sayılı yıllarda yapılır. Sınav puanları bir sonraki KPSS'ye kadar (2 yıl) geçerlidir. A ve B grubu kadrolarına başvuracak adayların yaş, cinsiyet, sağlık, askerlik, sicil, eğitim, yabancı dil vb. genel ve özel şartları taşıması-yerine getirmesi gerekmektedir.

Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60), Sınav Süresi 130 Dk

 

İşletme 40 Soru 50 Dakika
Muhasebe 40 Soru 50 Dakika
İstatistik 40 Soru 60 Dakika
Hukuk 40 Soru 50 Dakika
Kamu Yönetimi 40 Soru 50 Dakika
İktisat 40 Soru 50 Dakika
Maliye 40 Soru 50 Dakika
Uluslararası İlişkiler 40 Soru 50 Dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 Soru 50 Dakika

Bütün bu testler için adaylara tanınan SINAV SÜRESİ 130 dakikadır.

Anasayfa
Üye Girişi Yap
Sepetim (0)
Kitaplar
Paragraflar
Blog
İletişim